marți, iunie 6, 2023
No menu items!
Cotidian al Românilor din Austria și de pretutindeni!
AcasăJustiție și LegislațieNEREGULI URIAȘE ÎN PRIMĂRIA CLOTILDEI!

NEREGULI URIAȘE ÎN PRIMĂRIA CLOTILDEI!

Curtea de Conturi a descoperit la PS1 abateri de peste 48,5 milioane lei: „Facturi totale de 35,6 mil. lei pentru servicii de salubrizare pentru care există litigii în instanțe, fără constituirea provizioanelor… Riscul de plăți duble după un angajament legal de 12,9 mil. lei cu Rebu, având același obiect de activitate cu contractul cu Romprest… Achiziție publică de servicii juridice pentru litigiile cu Romprest, fără respectarea legii” (Documente)

SCRIS DE VALENTIN BUSUIOC

Primăria Sectorului 1 – condusă de Clotilde Armand (foto 1) – trebuie să dea socoteală pentru o sumă de 48.558.306 lei. Căci, la atât se ridică erorile sau abaterile de la legalitate și regularitate descoperite de către Curtea de Conturi la instituția edilitară, în întreg anul 2021.

La 6 iulie 2022, Curtea de Conturi – condusă de Mihai Busuioc (foto 2) – a întocmit un raport de audit financiar și un proces-verbal de constatare, unde a detaliat aspectele prezentate în raportul de audit. Lumea Justiției prezintă în exclusivitate ambele documente, cu mențiunea că verificările au fost efectuate doar la Primăria Sector 1 – nu și la instituțiile aflate sub autoritatea ei.

Gunoiul, cap de listă!

Astfel, Autoritatea Națională de Audit Public Extern anunță că a descoperit că primăria USR-istei Clotilde Armand nu a pus deoparte bani în caz că va pierde procesele cu firma de salubritate Romprest S.A.. Și nu vorbim despre firimituri, ci despre facturi în valoare de 35,6 milioane de lei – facturi care, bineînțeles, fac obiectul litigiilor dintre Primărie și Romprest.

În plus față de neconstituirea de provizioane, Primăria S1 este acuzată că a făcut achiziție publică de servicii juridice cu încălcarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Aceste servicii sunt unele de consultanță, asistență și/sau reprezentare în litigiile Primăriei cu Romprest. Din păcate, Curtea de Conturi nu precizează la cât se ridică valoarea facturilor.

Ceea ce precizează, în schimb, autoritatea de audit, este riscul ca primăria să fi efectuat plati duble, în valoare de 12,9 milioane de lei, către firma de salubritate Rebu SA, în condițiile în care instituția edilitară avea deja încheiat un contract cu Romprest, având același obiect: servicii de salubrizare stradală.

Nu în ultimul rând, Primăria este acuzată că a încheiat, fără aprobarea Consiliului Local Sector 1, contracte de subrogație cu firmele de salubritate Rom Waste Solutions S.A. și Iridex Group SRL, având că obiect preluarea plății contravalorii serviciilor de sortare a deșeurilor – servicii care, până atunci, fuseseră asigurate de către Romprest.

Achiziții suspecte de servicii de pază

Dincolo de problema Romprest, Curtea de Conturi a descoperit că Primăria Sectorului 1 a cumpărat servicii de pază pentru școli, spitale și piețe în valoare de peste 12,29 milioane lei, cu încălcarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal. în plus, instituția edilitară nu a demonstrat de ce era urgent să achiziționeze acele servicii.

Tot în legătură cu unitățile sanitare, Curtea de Conturi consemnează risipa de bani legată de serviciile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere de la Spitalul Elias. La alte instituții publice din sector, problema risipei de bani pentru salubritate constituie de-a dreptul o abatere de la legalitate și regularitate, adaugă Curtea de Conturi.

Redăm cele mai importante pasaje din raportul de audit:

„4. Principalele constatări de audit

4.1. elaborarea, fundamentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli – nu au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate;

4.2. exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare:

 • Înregistrarea în contul 473 ‘Decontări din operații în curs de clarificare’ a facturilor, în valoare totală de 35.621.102 lei, din care suma de 10.665.789 lei reprezintă servicii de salubrizare publică stradală, aferente perioadel 16.11. – 31.12.2020 și suma de 24.955.313 lei reprezintă servicii de salubrizare publică stradală și deszăpezire, aferente perioadei 04.01. – 31.05.2021, pentru care există litigii pe rolul instanțelor de judecată, fără constituirea provizioanelor aferente;

4.3. evaluarea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern), a modului de implementare a acestora și legătura de cauzalitate între rezultatele acestei evaluări și deficientele constatate de către Curtea de Conturi în activitatea entității respective. Se va analiza Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2021:

 • nu au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate prevăzute în actele de înființare ale entității verificate

4.4. calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele de înființare ale entității verificate:

 • Riscul efectuării de plăți duble, ca urmare a încheierii unui angajament legal, în valoare de 12.911.271 lei (cu TVA), respectiv contractul nr. 50/02.08.2021 cu operatorul economic RER Ecologic Service București Rebu SA, care are același obiect de activitate cu cel al contractului nr. 3077/S/30.06.2008, încheiat cu Compania Romprest Service S.A. aprobat prin HCL Sector 1 nr.359/21.11.2007, aflat în derulare în anul 2021;
 • Încheierea de către Sectorul 1 al municipiului București a unor contracte de subrogație, în calitate de terț subrogat, cu operatorii economici Rom Waste Solutions S.A. și Iridex Group SRL, având ca obiect preluarea plațîi contravalorii serviciilor de sortare a deșeurilor de pe raza sectorului, colectate de către Compania Romprest Service S.A., fară aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1;
 • Plata nedatorată în anul 2021 a unor servicii în suma de 25.933 lei, către Compania de Investițîi și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1, ca urmare a majorării prețului contractat față de oferta de preț detaliată pentru fiecare locație în parte;
 • Derularea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate la tarife generatoare de cheltuieli neeconomicoase și conțînând clauze dezavantajoase pentru instituțiile publice din sector;
 • Efectuarea procedurilor de achiziție publică de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest S.A., fără respectarea Procedurii Operaționale privind realizarea achizițiilor prevăzute la art. 29 și a celor cuprinse în Anexa 2 din Legea nr.98/2020 (n.r. corect: Legea nr. 98/2016);
 • Achiziția unor servicii de pază pentru unități de învățământ, unități sanitare și piețe agroalimentare din Sectorul 1 în anul 2021, în valoare totala de 12.290.595 lei, cu nerespectarea procedurilor în privință demonstrării urgenței și cu încălcarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal. (…)
 1. Concluziile rezultate pe baza constatărilor

Față de cele prezentate, în urma efectuării misiunii de audit financiar la Sectorul 1 al Municipiului București, echipa de auditori publici externi concluzionează că:

a) situațiile financiare auditate conțin denaturări semnificative, ca urmare a unor abateri sau erori, nu respectă în totalitate principiile legalitățîi și regularitățîi și nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informațîi referitoare la activitatea desfășurată de entitățile auditate, însă permit să se exprime o opinie cu privire la măsura în care acestea sunt întocmite de către entitate, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România;

b) modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli al entitățîi verificate sunt în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative, prin care a fost înființată entitatea verificată, dar nu respectă principiile legalitățăi, regularitățăi, economicității, eficienței și eficacității.

În acest context, analizând și luând în calcul toți factorii calitativi, concluzia auditului este că situațiile financiare încheiate la 31.12.2021 nu oferă o imagine reală și fidelă a poziției financiare și a performanței, sub toate aspectele semnificative, și nu respectă principiile legalității și regularității, valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate constatate, de 48.558.306 lei, situându-se peste nivelul pragului de semnificație de 17.357.979 lei. În consecință, în baza prevederilor punctului 349 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea nr. 155/29.05.2014 a Plenului Curțîi de Conturi a României, cu modificările și completările ulterioare, a constatărilor și concluziilor prezentate, echipa de audit exprimă o OPINIE CONTRARĂ.

 1. Recomandările formulate în raport

Față de abaterile prezentate, auditorii publici externi formulează următoarele recomandări:

 • Efectuarea demersurilor, în vederea înregistrării în evidența contabilă a sumei totale 35.621102 lei, pentru care exista litigii pe rolul instanțelor de judecată, ca provizion, astfel încât situațiile financiare încheiate să reflecte o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informațîi anuale, referitoare la activitatea desfășurată de entitate;
 • Încheierea de angajamente legale pentru cheltuieli strict legate de activitatea entitățîi și cu respectarea dispozițiilor legale, astfel încât să se evite încheierea mai multor contracte cu operatori economici diferiți, pentru același obiect și dispunerea și implementarea de măsuri de monitorizare strictă a prestațiilor efectuate de cei doi operatori de salubritate, astfel încât să nu existe suprapunere sau plati duble pentru aceste operațiuni. Sectorul 1 va informa și supune aprobării autorității deliberative eventualele măsuri pe care intenționează să le întreprindă în cazul în care vor mai exista situațîi de blocare a serviciilor de salubrizare;
 • Calcularea majorărilor și penalităților de întârziere aferente debitului de 25.933 lei, până la data plații debitului, inclusiv, înregistrarea în contabilitate a accesoriilor calculate, luarea măsurilor de recuperare a acestora și restituirea sumelor la bugetul local, în contul ‘Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare’;
 • Efectuarea de demersuri pentru ajustarea tarifelor contractului nr. J077/2008, până la soluționarea dosarului înregistrat sub nr. 14375/3/2022 și aflat în stadiul procesual de fond la Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă (n.r. cu primul termen la 11 noiembrie 2022), în care Sectorul 1 al Municipiului București a acționat în instanță Compania Romprest Service S.A., în vederea rezilierii acestuia;
 • Efectuarea procedurilor de achiziție publică de servicii, prevăzute la art. 29 Anexa 2, cu respectarea prevederilor Procedurii Operaționale nr. J19/2021;
 • Realizarea achizițiilor publice având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016, prin aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în temeiul art. 104 alin. (1) lit. c) din lege, numai dacă sunt întrunite motivele de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nici o formă unei acțiuni sau inacțiuni a autoritățîi contractante, potrivit legii.

(…)

 1. Sinteza constatărilor și concluziilor auditului financiar Constatările auditorilor publici externi cu privire la:

A.1. Referitor la elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetelor publice

În urma verificării efectuate, nu s-au constatat abateri cu privire la elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu, precum și la autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetului entitățîi. Astfel, din documentele analizate a rezultat că veniturile bugetului Sectorului 1 al Municipiului București au fost estimate în baza unor calcule analitice, ca urmare a inventarierii materiei impozabile și a calculării drepturilor constatate de încasat.

A.2. Referitor la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, din verificările efectuate au rezultat următoarele:

A.2.1 Sinteza:

Înregistrarea în contul 473 ‘Decontări din operațîi în curs de clarificare’ a facturilor, în valoare totală de 35.621.102 lel, din care suma de 10.665.789 lel reprezintă servicii de salubrizare publică stradală, aferente perioadei 16.11. – 31.12.2020 și suma de 24.955.313 lei reprezintă servicii de salubrizare publică stradală și dezapezire, aferente perioadei 04.01. – 31.05.2021, pentru care există litigii pe rolul instanțelor de judecată, fără constituirea provizioanelor aferente.

Constatarea este prezentată detaliat la punctul A.2.1 din procesul-verbal de constatare.

Din verificarea obiectivului de audit ‘Exactitatea și realitatea datelor, reflectate în situațiile financiare’, s-a constatat că Sectorul 1 al Municipiului București nu a înregistrat în contul de provizioane, cu ocazia întocmirii situațiilor financiare la 31.12.2021, suma totală de 35.621.102 lei, din care suma de 10.665.789 lei reprezintă servicii de salubrizare publică stradală, aferente perioadei 16.11. – 31.12.2020 și suma de 24.955.313 lei reprezintă servicii de salubrizare publică stradală și deszăpezire, aferente perioadei 04.01.-31.05.2021, înregistrate în contul 473 ‘Decontări din operații în curs de clarificare’, pentru care există litigii pe rolul instanțelor de judecată.

Cauzele și împrejurările care au condus la apariția acestei deficiente au constat în necunoașterea prevederilor legale referitoare la înregistrarea sumelor care fac obiectul unor litigii ca provizioane.

Valoarea abaterii este de 35.621.102 lei și reprezintă valoarea provizioanelor neînregistrate în evidența contabilă, la 31.12.2021.

Consecințele economico-financiare ale deficienței prezentate constau în raportarea în situațiile financiare încheiate de entitate la 31.12.2021 a unor date care nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații anuale, referitoare la activitatea desfășurată de instituția publică auditată, respectiv:

 • diminuarea valorii datoriilor totale, raportate în bilanțul contabil, la rândul 79 (respectiv la rândul 55 – provizioane), cu valoarea de 35.621.102 lei;
 • diminuarea rezultatului patrimonial al exercițiului, raportat în bilanțul contabil, încheiat în 31.12.2021, la rândul 88, cu valoarea de 35.621.102 lei.

A.3. Referitor la organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern la entitatea auditată, din verificările efectuate au rezultat abateri de la legalitate și regularitate, datorate în parte exercitării necorespunzătoare a controlului intern, a cărui funcționare ar fi trebuit să le detecteze, astfel încât erorile să fie coectate.

A.5. Referitor la calitatea gestiunii economico-financiare, din verificările efectuate au rezultat următoarele:

A.5.1 Sinteza:

Riscul efectuării de plăți duble, ca urmare a încheierii unui angajament legal, în valoare de 12.911.271 lei (cu TVA), respectiv contractul nr. 50/02.08.2021 cu operatorul economic RER Ecologic Service București Rebu S.A.,, care are același obiect de activitate cu cel al contractului nr. 3077/S/30.06.2008, încheiat cu Compania Romprest Service S.A., aprobat prin HCL Sector 1 nr.359/21.11.2007, aflat în derulare în anul 2021.

Constatarea este prezentată detaliat la punctul A.5.1 din procesul-verbal de constatare.

În anul 2021, Sectorul 1 a încheiat un angajament legal în valoare de 12.911.271 lei (cu TVA), respectiv contractul nr.50/02.08.2021 cu operatorul economic RER Ecologic Service București Rebu S.A.,, care are același obiect de activitate cu cel al contractului nr. 1077/S/30.06.2008 încheiat cu Compania Romprest Service S.A., aprobat prin HCL Sector 1 nr.359/21.11.2007, aflat în derulare în anul 2021.

În anul 2021, au fost făcute plăți către SC Romprest Service SĂ în suma de 133.357.570 lei, iar către RER Ecologic Service București Rebu S.A., doar suma de 2.067.986 lei, din valoarea contractului în suma de 12.911.271 lei, pentru prestațiile din perioada 05.08. – 22.08.2021.

Cauza abaterii constatate o reprezintă deficiențele în managementul activităților de salubrizare al entității auditate și nerespectarea prevederilor legale în domeniul angajării cheltuielilor bugetare, a achizițiilor publice, elaborarea documentației și derularea proceduril desfășurându-se în aceeași zi. Valoarea abateril: 12.911.271 lei și reprezintă contravaloarea angajamentului legal încheiat, din care s-a plătit suma de 2.067.986 lei pentru prestațiile efectate în perioada 05.08. 22.08.2021, respectiv contractul nr.50/02.08.2021 cu operatorul economic RER Ecologic Service București Rebu S.A., pentru același obiect de activitate pentru care sectorul are deja un angajament legal încheiat.

Consecința abaterii: crearea premiselor majorării cheltuielilor pentru aceleași categorii de servicii care fac obiectul a doua contracte încheiate cu doi operatori economici distincți.

A.5.2 Sinteza:

Încheierea de către Sectorul 1 al municipiului București a unor contracte de subrogație, în calitate de terț subrogat, cu operatorii economici Rom Waste Solutions S.A. și Iridex Group SRL, având că obiect preluarea plații contravalorii serviciilor de sortare a deșeurilor de pe raza sectorului colectate de către Compania Romprest Service S.A., fară aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Constatarea este prezentată detallat la punctul A.5.2 din procesul-verbal de constatare.

Din verificarea documentelor puse la dispoziție de Sectorul 1 al Municipiului București, a rezultat că, în anul 2021, au fost încheiat șase contracte de subrogație convențională în drepturile creditorului, pe baza art. 1594 și următoarele din Codul Civil, fară aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Cauza abaterii constatate: managementul defectuos al entității auditate și nerespectarea prevederilor legale cu privire la competentele autorităților publice locale, respectiv, ale Consiliului Local al Sectorul 1 și Primarului Sectorului 1.

Valoarea abaterii: abaterea nu are valoare asociată.

Consecința abaterii constă în necunoașterea de către autoritatea deliberativă a deciziei / încuviințării schimbării modului de plată în relația cu Romprest S.A. a debitului datorat de către acesta către sortatorul deșeurilor colectate și cu privire la operațiunea juridică prin care autoritatea publică locală poate achita suma datorată de către operatorul de salubrizare operatorului de sortare a deșeurilor, în numele și pe seama acestuia.

A.5.3 Sinteza:

Plata nedatorată în anul 2021 a unor servicii în suma de 25.933 lei, către Compania de Investițîi și Dezvoltare în Sănătate și Domenil de Interes Public-Privat Sector 1, ca urmare a majorării prețului contractat față de oferta de preț detaliată pentru fiecare locație în parte.

Constatarea este prezentată detallat la punctul A.5.3 din procesul-verbal de constatare.

Din verificarea sub aspect global a obiectivului de audit privind calitatea gestiunii economico-financiare, s-a constatat că entitatea a efectuat în anul 2021 plăți nedatorate în sumă totală de 25.933 lei, de la articolul bugetar 20.30.30 ‘Alte cheltuieli cu bunuri și servicii’, în cadrul unui contract de prestări servicii de casierie, mici reparațîi și gospodărirea unor imobile, ca urmare a unor erori de calcul a ofertei de preț transmise de prestator, eroare care s-a perpetuat ulterior în toate actele adiționale încheiate.

Cauzele și împrejurările care au determinat abaterea prezentată constau în îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu atât de către comisia de achiziții, cât și de semnatarii contractului, precum și funcționarea necorespunzătoare a tuturor formelor de control intern, care ar fi trebuit să detecteze această eroare atât în faza de achiziție a serviciilor (cu ocazia analizării ofertei de preț), cât și cu ocazia încheierii contractului, având în vedere faptul că oferta tehnică și cea financiară sunt documente ale contractului, potrivit pct. 5 din acesta.

Valoarea abaterii constatate: 25.933 lei reprezentând sume achitate în plus, aferent anului 2021, față de oferta prestatorului, defalcată pe fiecare locație în parte.

Consecința economico-financiară a abaterii constă în prejudicierea bugetului local al sectorului 1 cu suma de 25.933 lei, achitată nejustificat.

A.5.4 Sinteza:

Derularea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate la tarife generatoare de cheltuieli neeconomicoase și conțînând clauze dezavantajoase pentru instituțiile publice din sector.

Constatarea este prezentată detaliat la punctul A.5.4 din procesul-verbal de constatare.

Din verificarea efectuată de Curtea de Conturi a României la SUU Elias, au fost reținute următoarele aspecte:

Spitalului Universitar de Urgență Elias (SUUE) a publicat anunțul de participare nr. CN1029086 din 11.03.2021 și documentația de atribuire în calitate de autoritate contractantă pentru atribuirea prin procedura de achiziție publică prin licitație deschisă și a serviciilor de colectare, manipulare, transport și depozitare deșeuri menajere.

Urmare a publicării acestui anunț, Compania Romprest Service S.A. a formulat și depus contestația nr. 1249 din 18.03.2021, înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 13582 din 18.03.2021, solicitând anularea procedurii de achiziție prin licitație deschisă și demararea procedurii de negociere fără publicare, deoarece, în baza contractului de delegare a gestiunii, încheiat cu Consiliul local al Sectorului 1 nr. 1077/S/30.06.2008, aceasta are drept de exclusivitate pentru prestarea serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1.

Contestația a fost admisă și, pe cale de consecință, a fost anulată procedura soluție, menținută și de instanța de apel.

Astfel, SUU Elias a fost obligat să organizeze procedura de achiziție prin negociere fără publicare, și să accepte tariful practicat de Compania Romprest Service S.A. și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1, fapt ce a determinat o creștere a tarifului pentru colectarea, manipularea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere: de la 54,86 lei/mc reprezentând tariful practicat de SC Servicii de Salubritate S.A., cu care SUU ELIAS a fost în relație contractuală până în data de 16.08.2021 (prin contractul nr. 16019/08.07.2021 încheiat prin achiziție directă, până la finalizarea procedurii de negociere fără publicare) la 103,67 lei/mc, reprezentând tariful aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 pentru serviciile Companiei Romprest Service S.A., rezultând, practic, o dublare a costulul acestor servicii pentru unitatea sanitară și generând cheltuieli neeconomicoase de la bugetul de stat.

Cauza abaterii constă în menținerea unor clauze dezavantajoase în ceea ce privește tarifele practicate, care depășesc prețurile practicate de operatorii privați, licențiați și dreptul exclusiv al prestării serviciilor de salubrizare pe aria administrativa a sectorului 1.

Valoarea abaterii: nu are valoare asociată.

Consecință abaterii: crearea premiselor efectuării de cheltuieli neeconomicoase cu serviciile de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere de către instituțiile din Sectorul 1.

A.5.5 Sinteza:

Efectuarea procedurilor de achiziție publică de servicil juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest S.A., fară respectarea Proceduril Operaționale privind realizarea achizițiilor prevăzute la art. 29 și a celor cuprinse în Anexa 2 din Legea nr.98/2020.

Constatarea este prezentată detaliat la punctul A.5.5 din procesul-verbal de constatare.

Prin HCL Sector 1 nr.295/15.12.2020, privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest S.A., a fost aprobată ‘achiziționarea, în condițiile legii, de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest S.A., de către Sectorul 1 al Municipiului București’.

Din verificarea documentelor puse la dispoziție de entitate, a rezultat faptul că Primarul Sectorului 1 a emis și semnat cererea de ofertă înregistrată sub nr.A61/14.11.2020, către Societatea Civilă de Avocați Trandafir & Asociații, fără a mai solicitata nici o alăa ofertă în vederea încheierii contractului de servicii de consultanță / asistență juridică și reprezentare, în vederea apărării intereselor Sectorului 1 din București, ale Primarului Sectorului 1 și Consiliului Local Sector 1, în litigiile rezultate din derularea contractului de salubrizare nr.3077/8/30.06.2008, precum și a actelor adiționale ale acestuia.

Totodată, s-a constatat că:

 • s-a demarat procedura de achiziție publică (cerere de ofertă) înainte de aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1;
 • nu au fost respectate prevederile Procedurii Operaționale pentru realizarea achizițiilor prevăzute la art. 29 și a celor cuprinse în Anexa 2 din Legea nr.98/2016 (PO-J.19/2020).

Cauzele și împrejurările care au condus la apariția abaterii:

 • carențele managementului în domeniul achizițiilor publice.

Valoarea abaterii constatate: abaterea nu are valoare asociată.

Consecința economico-financiare a abaterii consta în neîndeplinirea condițiilor de conformitate în derularea procedurilor de achiziție publică, stabilite prin propria Procedura Operațională.

A.5.6 Sinteza

Achiziția unor servicii de pază pentru unități de învățământ, unități sanitare și piețe agroalimentare din Sectorul 1 în anul 2021, în valoare totala de 12.290.595 lei, cu nerespectarea procedurilor în privința demonstrării urgenței și cu încălcarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal.

Constatarea este prezentată detaliat la punctul A.5.6 din procesul-verbal de constatare.

Din verificarea efectuată, a rezultat că Sectorul 1 al Municipiului București a achiziționat în anul 2021 servicii de pază prin procedura de achiziție negociere fără publicare prealabilă, a unui anunț de participare, fără să demonstreze extrema urgență care să determine aplicarea acestei proceduri, ceea ce a condus la nerespectarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal, în condițiile în care entitatea nu a transmis anunțuri de participare, ci doar câte o invitație pentru fiecare procedură organizată, aceluiași operator economic, nefiind respectate astfel nici prevederile propriei proceduri operaționale elaborate.

Cauzele și împrejurările care au determinat abaterea prezentată constau în:

 • managementul defectuos al entitățil auditate și nerespectarea prevederilor legale de către ordonatorul principal de credite, primarul Sectorului 1, care a semnat referatele de necesitate și documentele prin care a fost aleasă o procedura de achiziție care nu îi era opozabilă;
 • funcționarea necorespunzătoare a controlului intern și necunoașterea / neaplicarea prevederilor legale privind procesul achizițiilor publice.

Valoarea abaterii constatate: abaterea nu are valoare asociată

Consecința economico-financiara a abaterii constă în neîndeplinirea condițiilor de conformitate în derularea procedurilor de achiziție publică.

A.5.7. Cu privire la verificarea finanțărilor rambursabile și a garanțiilor autorizate (datoria publică locală), potrivit adresei nr. 2364/07.01.2022 emise de Departamentul II

Din verificările efectuate, nu au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate (Situația: Anexa nr. 1)

A.5.8. Cu privire la respectarea prevederilor HCGMB 66/2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcțîi și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație, respectiv, încasarea taxei de 10.000 euro pentru fiecare loc nerealizat în parcela proprie – construcțîi noi, propuse a se realiza în afara teritoriului de referință al zonei centrale a orașului și virarea sumelor încasate la fondul pentru construirea de parcaje în construcțîi amenajate de constatare

Din verificarea efectuată, au fost constatate abateri, consemnate în Nota de constatare înregistrată sub nr. 32792 din 17.06.2022 (Anexa nr. 2 în prezentul raport) și care a fost înaintată, în vederea valorificării, la Unitatea Administrativ-Teritorială a Municipiului București

A.5.9. Cu privire la verificarea aspectelor rezultate din Nota de Control nr. 917967/25.11.2021, încheiată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice la S.C. Eco Sud S.A.

Din verificarea efectuată, nu au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate

A.5.10. Cu privire la verificarea aspectelor rezultate din Nota de constatare nr. 36246 din 11.04.2022, referitoare la efectuarea de cheltuieli neeconomicoase cu serviciile de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere, de către Spitalul Universitar de Urgență ‘Elias’, ca urmare a încheierii de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate dezavantajos atât pentru administrația publică locală, cât și pentru utilizatori.

Din verificarea efectuată, au fost constatate abateri, astfel cum s-a consemnat la pct. A.5.4. din prezentul raport.

A.6. Referitor la organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern la entitatea auditată, din verificările efectuate, au rezultat următoarele:

Evaluarea sistemulul de control intern al entitățil, inclusiv a aspectelor de natura etică

Prin exercitarea funcției de control, conducerea constată abaterile rezultatelor de la țintele stabilite, analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile corective sau preventive care se impun.

Proiectarea și implementarea unui sistem de control intern viabil sunt posibile numai cu condiția ca sistemul să respecte următoarele cerințe:

a) să fie adaptat dimensiunii, complexitățîi și mediului specific entității;

b) să vizeze toate nivelurile de conducere și toate activitățile / operațiunile;

c) să fie construit cu același ‘instrumentar’ în toate entitățile publice;

d) să ofere asigurări rezonabile că obiectivele entității vor fi atinse;

e) costurile aplicării sistemului de control intern să fie inferioare beneficiilor rezultate din acesta;

f) să fie guvernat de regulile minimale de management, cuprinse în standardele de control intern / managerial.

Din evaluarea capacității sistemului de control intern de a preveni, detecta și corecta erorile abaterile semnificative, care pot să apară în cadrul activitățîi desfășurate de entitatea auditată, rezultă că acesta are un nivel Mediu.

A.7. Efectuarea inventarierii și a reevaluaril tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege, înregistrarea în evidența contabiăa a rezultatelor acestora, precum și înregistrarea în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară; asigurarea integritățîi bunurilor patrimoniale:

Operațiunea de inventariere generală a patrimoniului s-a realizat în anul 2021, în perioada 28.12.2021 – 17.01.2022, în baza Dispoziției Primarului Sectorului 1 nr.4557/28.12.2021.

Inventarierea s-a efectuat la termenele stabilite (conform prevederilor Legii nr. 82/1991, republicate, și O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii) și a cuprins toate bunurile și valorile materiale deținute de entitate

Procesul-verbal nr. N/49/28.01.2022, la care au fost anexate listele de inventar, au fost consemnate rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, în conformitate cu prevederile legale, astfel încât la întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2021 a fost prezentată situația elementelor patrimoniale, stabilită pe baza inventarierii.

Au fost efectuate propuneri de scoatere din funcțiune și casări de mijloace fixe și, respectiv, obiecte de inventar depreciate, potrivit art. 21 din Legea nr. 15/1994. Din valorificarea acestora, în anul 2022 a fost încasată suma de 969,22 lei, care a fost virată la D.G.LT.L. Sector 1.

În urma operațiunii de inventariere a patrimoniului, nu au fost constatate plusuri și minusuri în gestiune. Nu au fost constatate deficiențe în ceea ce privește inventarierea elementelor patrimoniale.

A.8. Respectarea de către entitatea auditată a principiilor economicitățil, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale.

În urma verificărilor efectuate, a fost constatată abaterea de la legalitate și regularitate cu privire la calitatea gestiunii financiare, prezentată la punctul A.5.4 din prezentul raport de audit financiar, respectiv ‘Derularea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate la tarife generatoare de cheltuieli neeconomicoase și conținând clauze dezavantajoase pentru instituțiile publice din sector’.

A.9. Referitor la constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecția mediului, îmbunătățirea calitățîi condițiilor de viață și de muncă, din verificările efectuate au rezultat următoarele:

În anul 2021, entitatea auditată a avut alocate fonduri pentru protecția mediului – salubritate, în valoare de 247.442.110 lei, din care au fost efectuate plăți în valoare de 142.088.878 lei.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 132 din 30.06.2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, la nivelul entității auditate au fost dispuse unele măsuri referitoare la punerea acestora în aplicare, astfel:

 • pentru colectarea selectivă a deșeurilor recuperabile, s-a încheiat cu Societatea Romprest Service S.A. contractul nr. 1077/S/30.06.2008 având ca obiect asigurarea prestării serviciilor publice de salubrizare;
 • prin Dispoziția Primarului nr. 4055/21.11.2019 a fost desemnată persoana cu atribuții de responsabil în domeniul colectării selective a deșeurilor la nivelul administrației;
 • s-a realizat implementarea programului de informare și instruire a angajaților din entitate cu privire la organizarea colectării selective a deșeurilor, efectuându-se în acest sens instruirea suplimentară a personalului delegat cu efectuarea curățeniei.

Entitatea asigură salariaților servicii de medicina muncii, în baza Protocolului de colaborare nr. 11632/13.10.2021 încheiat cu Complexul Multifuncțional Caraiman, instituție publică în subordinea Consiliului Local Sector 1.

B. Constatări rezultate în urma acțiunilor de verificare efectuate la entitățile subordonate

Până la data încheierii prezentei misiuni de audit financiar, Camera de Conturi București nu a efectuat verificări la entități subordonate Sectorului 1 al Municipiului București.

C. Constatări rezultate în urma acțiunilor de verificare efectuate la entitățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului I al Municipiului București

Până la data încheierii prezentei misiuni de audit financiar, Camera de Conturi București nu a efectuat verificări la entități aflate sub autoritatea Sectorului 1 al Municipiului București.

 1. Punctul de vedere al conducerii entității auditate cu privire la constatările auditului financiar, precum și motivația neînsușirii acestuia

În timpul misiunii de audit, abaterile constatate au fost aduse la cunoștință entității, fapt consemnat în Nota de informare înregistrată sub nr. 33425 din 22.06.2022.

Urmare a analizării abaterilor și neregulilor consemnate în Procesul-verbal de constatare, potrivit Notei de conciliere nr. 35567 din 04.07.2022, au rămas divergențe între constatările auditorilor publici externi și punctele de vedere ale reprezentanților Sectorului 1 al Municipiului București, nefiind aduse alte argumente față de cele din răspunsurile la notele de relații solicitate, față de următoarele abateri:

 1. Înregistrarea în contul 473 ‘Decontări din operațîi în curs de clarificare’ a facturilor, în valoare totala de 35.621.102 lei, din care suma de 10.665.789 lei reprezintă servicii de salubrizare publică stradală, aferente perioadei 16.11. – 31.12.2020 și suma de 24.955.313 lei reprezintă servicii de salubrizare publică stradală și deszăpezire, aferente perioadei 04.01. – 31.05.2021, pentru care există litigii pe rolul instanțelor de judecată, fără constituirea provizioanelor aferente.
 2. Riscul efectuării de plăți duble, ca urmare a încheierii unui angajament legal în valoare de 12.911.271 lei (cu TVA), respectiv contractul nr.50/02.08.2021 cu operatorul economic RER Ecologic Service București Rebu S.A., care are același obiect de activitate cu cel al contractului nr. 3077/8/30.06.2008, încheiat cu Compania Romprest Service S.A. aprobat prin HCL Sector 1 nr.359/21.11.2007, aflat în derulare în anul 2021.
 3. Încheierea de către Sectorul 1 al municipiului București a unor contracte de subrogație, în calitate de terț subrogat, cu operatorii economici Rom Waste Solutions S.A. și Iridex Group SRL având ca obiect preluarea plățîi contravalorii serviciilor de sortare a deșeurilor de pe raza sectorului colectate de către Compania Romprest Service S.A., fără aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1.
 4. Plata nedatorată în anul 2021 a unor servicii, în suma de 25.933 lei, către Compania de Investițîi și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1, ca urmare a majorării prețului contractat față de oferta de preț detaliată pentru fiecare locație în parte.
 5. Efectuarea procedurilor de achiziție publică de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest S.A., fară respectarea Procedurii Operaționale nr.19/2020.
 6. Achiziția unor servicii de pază pentru unități de învățământ, unități sanitare și piețe agroalimentare din Sectorul 1 în anul 2021, în valoare totala de 12.290.595 lei, cu nerespectarea procedurilor în privință demonstrării urgenței și cu încălcarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal.
 7. Măsurile luate operativ de conducerea entitățîi în timpul misiunii de audit financiar pentru înlăturarea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi

În timpul misiunii de audit, deficiențele constatate au fost aduse la cunoștința entității, fapt consemnat în Minuta nr. 33425 din 22.06.2022.

Față de abaterile consemnate, au fost dispuse măsuri operative pentru remedierea acestora, după cum urmează:

A.5.3. Plata nedatorată în anul 2021 a unor servicii în suma de 25.933 lei, către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1, ca urmare a majorării prețulul contractat față de oferta de preț detaliată, pentru fiecare locație în parte

Masurile luate:

În timpul auditului financiar, debitul în suma de 25.933 lei, a fost înregistrat în contabilitate cu N.C. nr. 3/22.06.2022 și, totodată, entitatea a calculat și înregistrat accesoriile aferente debitului, în sumă de 2.716 lei.

A.5.6 Achiziția unor servicii de pază pentru unități de învățământ, unități sanitare și piețe agroalimentare din Sectorul 1 în anul 2021, în valoare totală de 12.290.595 lei, cu nerespectarea procedurilor în privința demonstrării urgenței și cu încălcarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal

Măsurile luate:

Cu OP nr. 3865/01.07.2022, entitatea a achitat suma de 2.500 lei, reprezentând jumătate din minimul amenzii, către bugetul de stat

 1. Concluziile generale, rezultate în urma auditului financiar și recomandările echipei de audit cu privire la măsurile ce urmează a fi luate pentru înlăturarea deficiențelor constatate în timpul misiunii de audit financiar

Față de cele prezentate, în urma efectuării misiunii de audit financiar la Sectorul 1 al Municipiului București, echipa de auditori publici externi concluzionează că:

a) situațiile financiare auditate conțin denaturări semnificative, ca urmare a unor abateri sau erori, nu respectă în totalitate principiile legalității și regularității și nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informațîi referitoare la activitatea desfășurată de entitatea auditată, însă permit să se exprime o opinie cu privire la măsura în care acestea sunt întocmite de către entitat,e în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România;

b) modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului al al unităților administrativ-teritoriale, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli al entității verificate sunt în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea verificată, dar nu respectă principiile legalitățăi, regularității, economicității, eficienței și eficacității.

Față de abaterile prezentate mai sus, auditorii publici externi formulează următoarele recomandări:

 • Referitor la constatarea de la punctul 4.2.1

Efectuarea demersurilor în vederea înregistrării în evidența contabilă a sumei totale de 35.621.102 lei, pentru care exista litigii pe rolul instanțelor de judecată, astfel încât situațiile financiare încheiate să reflecte o imagine fidelă a pozițiel financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații anuale, referitoare la activitatea desfășurată de entitate

 • Referitor la constatarea de la punctul A.5.1

Încheierea de angajamente legale pentru cheltuieli strict legate de activitatea entității și cu respectarea dispozițiilor legale, astfel încât să se evite încheierea mai multor contracte cu operatori economici diferiți pentru același obiect și dispunerea și implementarea de măsuri de monitorizare strictă a prestațiilor efectuate de cei doi operatori de salubritate, astfel încât să nu existe suprapunere sau plăți duble pentru aceste operațiuni.

 • Referitor la constatarea de la punctul A.5.2

Sectorul 1 va informa și supune aprobării autoritățîi deliberative eventualele măsuri pe care intenționează să le întreprindă în cazul în care vor mai exista situații de blocare a serviciilor de salubrizare

 • Referitor la constatarea de la punctul A.5.3

Calcularea majorărilor și penalităților de întârziere aferente debitului de 25.933 lei, până la data plății debitului inclusiv, înregistrarea în contabilitate a accesoriilor calculate, luarea măsurilor de recuperare a acestora și restituirea sumelor la bugetul local, în contul ‘Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare’.

 • Referitor la constatarea de la punctul A.5.4

Efectuarea de demersuri pentru ajustarea tarifelor contractului nr. 3077/2008 până la soluționarea dosarului înregistrat sub nr. 14375/3/2022 și aflat în stadiul procesual de fond la Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă, în care Sectorul 1 al Municipiului București a acționat în instanță Compania Romprest Service S.A., în vederea rezilierii acestuia.

 • Referitor la constatarea de la punctul A.5.5

Efectuarea procedurilor de achiziție publică de servicii, prevăzute la art. 29, Anexa 2, cu respectarea prevederilor Procedurii Operaționale nr.119/2021

 • Referitor la constatarea de la punctul A.5.6

Realizarea achizițiilor publice, având că obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016, prin aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în temeiul art. 104 alin. (1) lit. c) din lege, numai dacă sunt întrunite motivele de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante, potrivit legii”.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Spatiu publicitar 300x250

Comentarii

%d blogeri au apreciat: